Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter for musikværket

§ 1

Fondens navn er ”Musikværket”

Fondens hjemsted er Morsø Kommune.

Institutionen er stiftet af de selvejende institutioner ”Musikskolen på Mors” og Morsø Elforsyning.

 

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

 

§ 2

Det er fondens formål 

– at erhverve den faste ejendom beliggende Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing (det gamle elværk) og deri etablere og drive et ”Musikkens Hus” med musikundervisning, koncertvirksomhed og anden musikalsk og kunstnerisk virksomhed, for derigennem at virke til gavn for det lokale og regionale musikliv.

– at udleje lokaler til undervisningsbrug, koncerter og andre arrangementer, som findes ønskelige i forbindelse med musikhusets drift.

– at arrangere koncerter og andre kulturelle aktiviteter, og

– at støtte lokale musikformål


§ 3

Ved oprettelsen udgjorde fondens aktiver:

1.
Kontant gave fra Morsø Bank A/S                                 kr. 25.000,-
Kontant gave fra Morsø Sparekasse                             kr. 25.000,-

2.
Overtagelse ejendommen

 matr.nr.1-tr, 1-ts, 1-alz og 1-uy Dueholm,

Nykøbing Jorder, beliggende Gasværksvej 60,

7900 Nykøbing Mors tilhørende stifteren,

Morsø Elforsyning, selvejende institution.

 

Købesum                       kr. 1.455.000,-

          Kontant                  kr. 50.000,-

          Gældsbrev            kr. 1.000.000,-

Rest gave                       kr. 405.000,-                                 kr. 405.000,-

I alt                                                                                             kr. 455.000,-

For så vidt angår værdiansættelsen, henvises til vurderingsberetning af 24.02.2003 udarbejdet af Revisionsfirmaet Brandt og Sigsten Pedersen v/statsautoriseret revisor Anders Borg.

Fondens formue består af: Ejendommen matr.nr.1-aeø, 1-tr, 1-ts, 1-alz og 1-uy Dueholm, Nykøbing Jorder, beliggende Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors.

Fondens virksomhed dækkes af indtægt af egne aktiviteter og ved tilskud fra det offentlige og fra private organisationer.

 

§ 4

Den erhvervsdrivende fond ledes af en bestyrelse bestående af 5-6 medlemmer og sammensættes således:

          Formanden for Musikskolen på Mors

          1 repræsentant valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

          1 repræsentant for det lokale erhvervsliv

          1 lærerrepræsentant udpeget af og blandt lærerne på Musikskolen på Mors

          1 repræsentant udpeget af foreningen Musikværkets Venner

          1 særlig sagkyndig efter bestyrelsens beslutning

Formanden for Musikskolen på Mors sidder i hele sin funktionsperiode som formand for musikskolen. Repræsentanten for Morsø Kommunalbestyrelse sidder i den kommunale valgperiode, medens øvrige medlemmer udpeges for en to-årig periode således:

I lige år

          Lærerrepræsentanten

          Repræsentant for erhvervslivet

I ulige år

          Repræsentanten for Musikværkets Venner

          Særligt sagkyndig

Genudpegning kan finde sted.

Fratræder et medlem af bestyrelsen, udpeges et nyt medlem af de dertil berettigede for den resterende del af det fratrådte medlems funktionsperiode. Fondens generalforsamling afholdes i Morsø Kommune.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. På generalforsamlingen skal den reviderede årsrapport fremlægges.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter det centrale ledelsesorgans eller en ordinær generalforsamlings beslutning, efter begæring af fondens generalforsamlingsvalgte revisor, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

Senest 14 dage før enhver generalforsamling, fremlægges på fondens kontor til eftersyn, dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, den reviderede årsrapport. På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent

2. Ledelsens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det godkendte regnskab.

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

 

§ 5

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af fondens virksomhed og påser, at fonden drives i overensstemmelse med dens vedtægter, og under iagttagelse af gældende retsregler og pålæg fra offentlige myndigheder.

§ 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre kvalificeret flertal kræves ifølge nærværende vedtægt.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i flertallets beslutninger, er berettiget til at få sin mening tilført protokollen.

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens bestemmelse, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

Bestyrelsen ansætter en leder, der varetager den daglige drift og ledelse af fonden. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for lederens udøvelse af sit hverv. 

§ 7

Fonden tegnes af formanden, og i dennes forfald af næstformanden, i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura for så vidt angår daglige dispositioner.

Køb og salg af fast ejendom, pantsætning og andre væsentlige økonomiske dispositioner kræver den samlede bestyrelses enighed.

 

For fondens forpligtelser af enhver art hæfter alene fonden.

§ 8

Fondens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december.

Det påhviler bestyrelsen at foranledige, at der udarbejdes budget og regnskab.

 

Fondens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisors bemærkninger indføres i en revisionsprotokol.

§ 9

Et eventuelt overskud ved driften tilfalder fonden og anvendes efter bestyrelsens beslutning til opfyldelse af fondens formål, herunder støtte til lokale musikformål, eller henlæggelser til konsolidering.

§ 10

Ingen af fondens midler kan, ej heller ved fondens ophør, udbetales til stifterne eller disses nærtstående, ligesom der ikke kan ydes lån til nævnte personer af fondens midler.

§ 11

Ændringer i vedtægterne eller beslutning om opløsning af fonden, kan kun ske efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og hvor et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for ændringerne.

 

Såfremt der fra myndighederne eller i lovgivningen er fastsat krav herom, skal væsentlige ændringer i vedtægterne og fondens opløsning godkendes af myndighederne.

§ 12

I tilfælde af fondens opløsning, skal den siddende bestyrelse fungere videre indtil den økonomiske opgørelse af fondens aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i Skifteretten eller ved likvidator.

 

Mulige overskydende midler udloddes til lokale musikformål. Uddeling af fondens midler kan først ske efter godkendelse fra Fondsmyndigheden.

forretningsorden for musikværket